Logo

Dvojjazyčné studium

Výuka španělského jazyka má na našem gymnáziu dlouholetou tradici a těší se značnému zájmu. Také proto vznikla myšlenka nabídnout uchazečům dvojjazyčný studijní obor s výukou vybraných předmětů ve španělštině. Tím se Gymnázium L.Pika stalo šestým bilingvním česko-španělským gymnáziem v republice.

Výuka v tomto šestiletém studijním oboru byla zahájena v září 2007. Program, který je akreditován Ministerstvem školství a vědy Španělského království a probíhá ve spolupráci se španělským velvyslanectvím, nabízí žákům mnoho výhod a motivačních pobídek - učebnice a učební pomůcky zdarma, studijní pobyty učitelů a žáků, výměnné pobyty, studium na španělských univerzitách… a také prospěchové stipendium.

Studijní plán je náročný, první dva roky studia se žáci pod vedení českého a španělského učitele věnují intenzivní výuce španělštiny (1.rok 8 hodin, 2. rok 9 hodin). Ostatní předměty jsou vyučovány v jazyce českém. Od 3. ročníku začíná výuka pěti předmětů (dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie) ve španělštině s výjimkou vybraných okruhů (např. české dějiny se vyučují česky).

Studijně poznávací cesty, rozličné mimoškolní aktivity a náročné studium v prestižní česko-španělské dvojjazyčné třídě nesleduje pouze upevnění jazykových a znalostních dovedností, ale vede žáky k získávání sociálních a interkulturních kompetencí. Studenti jsou připravováni tak, aby na osobnostní, sociální a profesní úrovni obstáli při studiu na našich i zahraničních vysokých školách a poté se dobře uplatnili na trhu práce.

Ve školním roce 2016/17 otevíráme další, již desátou třídu tohoto studijního oboru pro 30 žáků. Nepožadujeme ani základní znalost španělského jazyka.

 

 

Další odkazy

Aktuality

Projekt Španělská kultura v Plzni (Den knihy a divadelní představení v květnu a červnu) byl uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.
COMENIUS

 

 

 

© 2013 Lic. Rodríguez Dopico César | cesardopico@yahoo.es