Matematika a výpočetní technika

Matematika

Předmět matematika vyučujeme na naší škole ve všech ročnících všech studijních oborů. Výuka šestiletého dvojjazyčného oboru probíhá od 3. ročníku ve španělštině.

Vzdělávání v oblasti matematika je založeno především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Klademe důraz na porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Matematika má nezastupitelnou roli v celém vzdělávání a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.

Podporujeme účast žáků v matematických soutěžích, např. Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan, Náboj. Žákům ohroženým školním neúspěchem nabízíme doučování. K prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností slouží dvouletý a jednoletý seminář z matematiky.

Žáci jsou připravováni k maturitní zkoušce z matematiky ve společné části i profilové části. Žáci bilingvní sekce, kteří si vyberou profilovou zkoušku z matematiky, ji konají ve španělštině.

Výpočetní technika

S výukou informatiky a výpočetní techniky se studenti na naší škole setkávají nejprve jako s povinným předmětem. K prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností slouží ve vyšších ročnících volitelný jednoletý seminář z výpočetní techniky. Pro zájemce o programování nabízíme tříletý seminář. Zájemci mohou maturovat z programování nebo informatiky.

Výuka v předmětu informatika směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o ICT. Podporujeme informatické a kritické myšlení a logické uvažování. Žáky vedeme k vyhledávání, třídění a propojování informací za využití výpočetní techniky a programového vybavení. Žáci poznávají počítač jako nástroj, který jim pomáhá řešit úkoly z různých oblastí lidské činnosti.

Podporujeme účast žáků v různých soutěžích, např. Logická olympiáda, Bobřík informatiky, Hackathon, Robotická soutěž.

K výuce informatiky slouží dvě počítačové učebny. Žáci mají přístup do školní počítačové sítě a do prostředí Google Classroom. Škola má trvalé vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím optického kabelu. V celém prostoru školy mohou žáci využívat školní wi-fi připojení. Je jim k dispozici kopírka s možností tisku a kopírování.

 

Předmětová komise

Jméno E-mail Zkratka Kabinet Telefon
Andziol Filip, Mgr. andziol@glp.cz An A23 377 183 321
Česalová Eva, Mgr. cesalova@glp.cz Čeá A23 377 183 321
Drobilová Hana, Mgr. drobilova@glp.cz Drá A33 377 183 317
Hasch František, RNDr. hasch@glp.cz Hs A01 377 183 316
Hauer Pavel hauer@glp.cz Ha B22 377 183 327
Kubešová Naděžda, PaedDr. kubesova@glp.cz Kuá A33 377 183 317
Majer Jan, Mgr. majer@glp.cz Mj A23 377 183 321
Mašek Josef, PaedDr. masek@glp.cz Ma A14 377 183 328
Sirotková Ivana, Mgr. sirotkova@glp.cz Siá A33 377 183 317
Sloupová Iva, Mgr. (předseda PK) sloupova@glp.cz Slá A23 377 183 321
Šafandová Eva, Mgr. safandova@glp.cz Šfá A33 377 183 317
Voráčová Jitka, PaedDr. voracova@glp.cz Vrá B06 377 183 319

 

Studijní literatura

Osmileté studium
• prima až tercie - řada učebnic matematiky nakladatelství Prometheus (autoři O. Odvárko, J. Kadleček)
• kvarta až oktáva – řada učebnic matematiky pro gymnázia nakladatelství Prometheus

Šestileté studium - bilingva
• 1. a 2. ročník - Matematika 8, 9 pro ZŠ a VG Aritmetika, Geometrie, nakladatelství Fraus
• 3. až 6. ročník - Matemáticas 3 (ESO), nakladatelství Esfera
     - Matemáticas I, Matemáticas II (bachillerato), nakladatelství McGrawHill
     - Inicia Dual Matemáticas. 2.º Bachillerato, nakladatelství Oxford

Čtyřleté studium
• řada učebnic matematiky pro gymnázia nakladatelství Prometheus

Další literatura
• Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce, nakladatelství Prometheus nebo jiné vydání povolené k MZ
• Přehled středoškolské matematiky
• Matematika – příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy

Informatika a seminář Výpočetní technika
• P. Roubal: Informatika a výpočetní technika pro SŠ (Teor. uč., Prakt. uč. 1, Prakt. uč. 2)
• P. Roubal: Digitální technologie (PDF verze pracovního sešitu, webové materiály)
• J. Pšenčíková: Algoritmizace
• aktualizované volně dostupné internetové stránky a učebnice, např. imysleni.cz/ucebnice

 

Semináře

Jednoletý seminář Výpočetní technika je určen pro zájemce z posledních ročníků všech studijních oborů. Cílem předmětu je rozšířit znalosti žáků o další témata z oblasti výpočetní techniky, jako je tvorba webových stránek v HTML a CSS, pokročilá počítačová grafika, komplexní úlohy vedoucí k využití ICT.

Tříletý seminář Programování učí studenty základům programování - algoritmizace úloh, základní programovací techniky, práce s databázemi. Programuje se v různých programovacích jazycích a různých vývojových prostředích, výuka probíhá na praktických úlohách. Seminář Programování běží v 2. až 4. ročníku čtyřletého oboru, nebo 6. až 8. ročníku osmiletého oboru, vždy 2 hodiny týdně. Studenti mohou maturovat z předmětu Programování.

pdf Seminář z matematiky - dvouletý seminář

pdf Seminář z matematiky - jednoletý seminář

pdf Výpočetní technika - jednoletý seminář

pdf Programování - tříletý seminář

 

Maturitní okruhy

pdf Matematika

pdf Matematika ve španělském jazyce

pdf Informatika

pdf Programování

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VIII
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2023 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti