Matematika

Předmět matematika vyučujeme na naší škole ve všech ročnících všech studijních oborů. Výuka šestiletého dvojjazyčného oboru probíhá od 3. ročníku ve španělštině.

Vzdělávání v oblasti matematika je založeno především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Klademe důraz na porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Matematika má nezastupitelnou roli v celém vzdělávání a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.

Podporujeme účast žáků v matematických soutěžích, např. Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan, Náboj. Žákům ohroženým školním neúspěchem nabízíme doučování. K prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností slouží dvouletý a jednoletý seminář z matematiky.

Žáci jsou připravováni k maturitní zkoušce z matematiky ve společné části i profilové části. Žáci bilingvní sekce, kteří si vyberou profilovou zkoušku z matematiky, ji konají ve španělštině.

 

Předmětová komise

Jméno E-mail Zkratka Kabinet Telefon
Andziol Filip, Mgr. andziol@glp.cz An A23 377 183 321
Drobilová Hana, Mgr. drobilova@glp.cz Drá A33 377 183 317
Kubešová Naděžda, PaedDr. (předseda PK) kubesova@glp.cz Kuá A33 377 183 317
Mašek Josef, PaedDr. masek@glp.cz Ma A01 377 183 316
Sirotková Ivana, Mgr. sirotkova@glp.cz Siá A33 377 183 317
Sloupová Iva, Mgr. sloupova@glp.cz Slá A14 377 183 328
Šafandová Eva, Mgr. safandova@glp.cz Šfá A33 377 183 317
Voráčová Jitka, PaedDr. voracova@glp.cz Vrá B06 377 183 319

 

Studijní literatura

Osmileté studium
• prima až tercie - řada učebnic matematiky nakladatelství Prometheus (autoři O. Odvárko, J. Kadleček)
• kvarta až oktáva – řada učebnic matematiky pro gymnázia nakladatelství Prometheus

Šestileté studium - bilingva
• 1. a 2. ročník - Matematika 8, 9 pro ZŠ a VG Aritmetika, Geometrie, nakladatelství Fraus
• 3. až 6. ročník - Matemáticas 3 (ESO), nakladatelství Esfera
     - Matemáticas I, Matemáticas II (bachillerato), nakladatelství McGrawHill
     - Inicia Dual Matemáticas. 2.º Bachillerato, nakladatelství Oxford

Čtyřleté studium
• řada učebnic matematiky pro gymnázia nakladatelství Prometheus

Další literatura
• Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce, nakladatelství Prometheus nebo jiné vydání povolené k MZ
• Přehled středoškolské matematiky
• Matematika – příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na vysoké školy

 

Semináře

pdf Seminář z matematiky - dvouletý seminář

pdf Seminář z matematiky - jednoletý seminář

 

Maturitní okruhy

pdf Matematika

pdf Matematika ve španělském jazyce

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti