Český jazyk

Předmět Český jazyk a literatura poskytuje studentům potřebné dovednosti nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale umožňuje jim i úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Kvalita osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě je základním znakem úrovně všeobecné vzdělanosti studentů, je nástrojem funkčního dorozumívání, vytváří předpoklady pro efektivní mezilidskou komunikaci, umožňuje studentům interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa a sebe sama.

Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří částí: sloh, mluvnice a literatura. Obsahy všech tří částí se však při výuce prolínají.

Některá témata jsou realizována formou projektů. Učivo je doplňováno návštěvou knihoven, divadelních a filmových představení, výstav a komponovaných pořadů a exkurzí. Zvláštní důraz klademe na práci s knihou a rozvoj digitálních kompetencí.

Naši studenti se pravidelně účastní různých soutěží – Olympiáda z českého jazyka, Recitační soutěž, Čtvrtlístek – Memoriál Rosti Čtvrtlíka, apod.

Zájem o četbu knih rozvíjíme nejen při výuce literatury, ale také každoročně konanou akcí Březen ke knížce si vlezem, kde se interprety stávají samotní studenti a svým spolužákům tak dokazují, že není pravda, že kniha dnes mladé lidi nedokáže oslovit.

Předmětová komise českého jazyka nabízí studentům vyšších ročníků celou řadu volitelných seminářů.

 

Předmětová komise

Jméno E-mail Zkratka Kabinet Telefon
Fajtová Eliška, Mgr. fajtova@glp.cz Faá A23 377 183 321
Hellusová Renata, Mgr. hellusova@glp.cz Heá A23 377 183 321
Kielbergerová Radomíra, Mgr. kielbergerova@glp.cz Kiá B22 377 183 327
Pašková Martina, Mgr. paskova@glp.cz Pšá B12 377 183 303
Stoček František stocek@glp.cz St B22 377 183 327
Špačková Daniela, Mgr. spackova@glp.cz Špá B13 377 183 322
Švancarová Olga, Mgr. svancarova@glp.cz Švá B23 377 183 326
Teršová Renata, PaedDr. (předseda PK) tersova@glp.cz Teá B23 377 183 326

 

Studijní literatura

Všechny třídy nižšího gymnázia se učí podle učebnic nakladatelství Fraus – Český jazyk a Čítanka (příslušné ročníky), někteří vyučující doplňují výuku o práci s pracovními sešity (žáci si kupují sami).

Učebnice pro třídy vyššího gymnázia jsou různorodější, dle preferencí jednotlivých vyučujících.

 

Semináře

Seminář Kulturní antropologie (dvouletý a jednoletý) vhodně doplňuje a syntetizuje dosavadní znalosti studentů z oblasti historie, kulturní historie, historie umění, jazykovědy, filozofie a dalších oborů. Cílem semináře je kultivace osobnosti a upevnění mravních i občanských postojů a orientace v postmoderním světě.

Literárním semináři (dvouletém a jednoletém) vedeme studenty ke kultivaci čtenářské zdatnosti, k odkrývání širších i hlubších souvislostí ve světě literatury, v umění i životní praxi. Na semináři studenti pracují s četnými prozaickými, poetickými, esejistickými (a okrajově) i odbornými díly světové literatury (úplnými či v ukázkách).

Na semináři Tvůrčí psaní (jednoletý) studenti získávají patřičné dovednosti potřebné k tvorbě především uměleckých textů. Cílem je rozvoj obrazotvornosti studenta, podpora jeho kreativity a zájmu o svět. Seminář rozvíjí u studentů nejen schopnost psát, ale i specifické textové dovednosti, podporuje kreativitu a vnímavost.

pdf Kulturní antropologie - dvouletý seminář

pdf Kulturní antropologie - jednoletý seminář

pdf Literární seminář - dvouletý seminář

pdf Literární seminář - jednoletý seminář

pdf Tvůrčí psaní - jednoletý seminář

 

Maturitní zkouška

Předmět Český jazyk a literatura je součástí jak společné části maturitní zkoušky (didaktický test), tak i profilové zkoušky (písemná práce a ústní zkouška z literatury).

Pro ústní literární zkoušku si studenti vybírají 20 titulů ze seznamu literárních děl, který určí škola. Při maturitní zkoušce vylosované dílo rozeberou a zároveň musí prokázat literárněhistorické znalosti.

Státní maturita - pdf seznam literatury (aktualizováno 21. 11. 2023)

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti