Francouzský jazyk, španělský jazyk a bilingva

Francouzský jazyk

Žáci GLP si mohou zvolit francouzštinu jako druhý cizí jazyk v sekundě a s tímto výběrem jim pomáhá i Evropský den jazyků (SVKPK), kterého se pravidelně účastníme. Francouzština dále figuruje v nabídce druhého jazyka v  prvním ročníku čtyřletého studia. Žáci mají možnost vybrat si francouzštinu i jako dvouletý seminář. Seminář je vhodný i pro studenty bilingvního oboru, kteří si tak osvojí další románský jazyk.

V rámci francouzštiny spolupracujeme s Alliance Français de Plzeň či s Institut français de Prague. Navštěvujeme akce určené studentům francouzštiny, ale především sami pořádáme Den frankofonie, Hromnice po francouzsku nebo Den románských jazyků, abychom motivali další žáky ke studiu románských jazyků. Několikrát jsme se také zapojili do programu Rok ve Francii, díky kterému mohli nejlepší žáci odjet studovat na střední školu ve Francii, konkrétně do regionu Bourgogne-Franche-Comté.

Cílem francouzštiny je seznámit žáky s frankofonní kulturou, naučit je komunikovat v běžných každodenních situacích, zvládat písemný projev, připravit je na mezinárodní zkoušky DELF a případnou maturitu z francouzského jazyka či studium na střední škole ve Francii.

Španělský jazyk

Španělský jazyk si žáci jako druhý cizí jazyk mohou vybrat od tercie v osmiletém studiu. První rok je časová dotace 4 hodiny, v dalších letech 3 hodiny a v posledním ročníku 4 hodiny týdně. V čtyřletém studiu je výuka od prvního do čtvrtého ročníku s časovou dotací první tři roky 3 hodiny a ve čtvrtém ročníku 4 hodiny týdně. Kromě českých vyučujících má každá třída jednu nebo více hodin s rodilými mluvčími ze Španělska nebo Peru.

Během studia se žáci mohou zapojovat do různých soutěží (kuchařská soutěž, karaoke, olympiáda ve španělském jazyce, Cena Republiky Peru, Konference ZČU), projektů (eTwinning), exkurzí či výletů (Románská knihovna, Instituto Cervantes).

K výuce na osmiletém studiu se používají učebnice španělštiny Descubre A1, A2 a B1 a na čtyřletém Nuevo Avance Básico A1 y A2 a Descubre A1. V hodinách jsou procvičovány všechny kompetence – poslech, čtení, gramatika a slovní zásoba, písemný a ústní projev. Zároveň jsou používané i doplňkové výukové materiály včetně multimediálních.

Bilingva/dvojjazyčné studium

Charakteristika učebního oboru

 

Předmětová komise

Jméno E-mail Zkratka Kabinet Telefon
Contreras Isabel, Lic. contreras@glp.cz Coa B15 377 183 315
Dominiková Lucie, Mgr. dominikova@glp.cz Doá B22 377 183 327
Fajtová Eliška, Mgr. fajtova@glp.cz Faá A23 377 183 321
Gandoy Muñoz Laura, Lic. gandoy@glp.cz Gaá B25 377 183 325
Gianino Sánchez Margarita, Mgr. gianino@glp.cz Giá B25 377 183 325
Janoušek Aleš, Mgr. janousek@glp.cz Ja A13  - 
Menéndez Marcos, Lic. menendez@glp.cz Mn B15 377 183 315
Recmanová Jana, Mgr. (předseda PK) recmanova@glp.cz Reá B25 377 183 325
Rivera Sanjaime Juan, Lic. rivera@glp.cz Ri B25 377 183 325
Sloupová Iva, Mgr. sloupova@glp.cz Slá A14 377 183 328
Šneberková Barbora, Mgr. sneberkova@glp.cz Šná B06 377 183 319

 

Studijní literatura

Francouzský jazyk
• čtyřleté studium – řada učebnic Edito; Les Éditions Didier
• osmileté studium – Le francais entre nous plus; Fraus + řada učebnic Edito
• dvouletý seminář – Saison A1+; Les Édition Didier; Marie-Noelle Cocton

Španělský jazyk a literatura
• 1. ročník – Aula internacional 1, nueva edición
• 2. ročník – Aula internacional 2, nueva edición, Introducción al lenguaje científico
• 3. ročník – Aula internacional 3, nueva edición
• 4. ročník – Aula internacional 4, nueva edición
• 5. ročník – Aula internacional 5, nueva edición, Antología de la literatura española (de la edad media al barroco)
• 6. ročník – Antología de los textos literarios II (siglos XVIII, XIX, XX)

Zeměpis a dějepis
• 3. ročník – Geografía e historia 1
• 4. ročník – Demos 2, Demos 3
• 5. ročník – Demos 4

Chemie a fyzika
• 3. ročník – Física y química
• 4. ročník – Física 2
• 5. ročník – Física 2

Matematika
• 3. ročník – Matemáticas 3° de ESO
• 4. ročník – Matemáticas 1° de bachillerato
• 6. ročník – Inicial Dual Matemáticas 2° de bachillerato

 

Semináře

Dvouletý seminář francouzského jazyka je určen žákům třetích a čtvrtých ročníků vyššího gymnázia. Žáci se seznámí s pravidly výslovnosti, mluví o věcech, o které se sami zajímají, naučí se základní konverzaci v restauraci, orientaci ve městě, zajistí si ubytování, popíší, co se jim přihodilo v minulosti, atd. To vše hravou a zábavnou formou, při které klademe důraz především na komunikaci a mluvený projev (viz tematické plány).

Dvouletý seminář Španělský jazyk je určen pro žáky bilingvní sekce jako příprava na mezinárodní zkoušku ze španělského jazyka DELE na úrovni B1 – C1. Cílem tohoto semináře je prohloubení znalostí slovní zásoby a gramatických jevů, zlepšit psaný a mluvený projev.

Jednoletý seminář Španělská literatura je určen pro žáky bilingvní sekce a je zaměřen na různá období španělské literatury, literární styly a historický kontext. Pracuje se s vybranými texty s důrazem na rozbor a analýzu textu.

Jednoletý seminář Zeměpis je určen pro žáky bilingvní sekce a je rozdělen na španělskou a českou část (2 hodiny + 1 hodina). Jeho cílem je zopakování maturitních témat a prohloubení znalostí ze zeměpisu formou prezentací, videí a seminárních prací.

pdf Francouzský jazyk - dvouletý seminář (1. ročník)

pdf Francouzský jazyk - dvouletý seminář (2. ročník)

pdf Španělský jazyk - dvouletý seminář

pdf Španělská literatura - jednoletý seminář

pdf Seminář ze zeměpisu - jednoletý seminář

 

Maturitní okruhy

pdf Francouzský jazyk

pdf Španělský jazyk

pdf Španělský jazyk a literatura

pdf Dějepis ve španělském jazyce

pdf Fyzika ve španělském jazyce

pdf Chemie ve španělském jazyce

pdf Matematika ve španělském jazyce

pdf Zeměpis ve španělském jazyce

 

Prezentace a videa

logo Promo FJ logo video1 logo video2 logo video3

 

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti