Přijímací řízení 2023

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do 1. ročníku střední školy školního roku 2023/2024

Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání ve školním roce 2023/2024, a to do těchto oborů vzdělání:

Osmileté všeobecné gymnázium – obor 79-41-K/81 Gymnázium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30
pdf kritéria pro přijetí

Šestileté česko-španělské gymnázium – obor 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30
pdf kritéria pro přijetí

Čtyřleté všeobecné gymnázium – obor 79-41-K/41 Gymnázium
předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30
pdf kritéria pro přijetí

Informace pro všechny uchazeče a všechny typy studia

V souladu s platným školským zákonem (č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, koná každý uchazeč o výše uvedené maturitní obory vzdělání jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Přihlášky
Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky (pouze na  platném formuláři) na dvě různé školy a na každé přihlášce uvede tyto dvě školy ve stejném pořadí. Písemné testy koná uchazeč v obou školách, v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě, v druhém termínu ve škole uvedené v přihlášce na druhém místě. Formuláře přihlášek obdržíte na Vaší základní škole (případně zde).

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá zákonný zástupce uchazeče nejpozději do 1. 3. 2023 řediteli školy doporučeně poštou nebo osobně na vrátnici školy na adrese Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 v úředních hodinách: pondělí až pátek v době od 8 do 15:00.
Po dobu jarních prázdnin od 13. února do 17. února budou přijímány přihlášky ke studiu na naší škole v pondělí a ve středu na vrátnici školy v době od 8:00 do 12:00.

Na přihlášce vyplňte všechny požadované klasifikační údaje:

 • za 2. pololetí 4. ročníku a za 1. pololetí 5. ročníku (uchazeč o osmiletý obor), včetně průměru známek a známky z chování
 • za 2. pololetí 6. ročníku a za 1. pololetí 7. ročníku (uchazeč o šestiletý dvojjazyčný obor), včetně průměru známek a známky z chování
 • za 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku (uchazeč o čtyřletý obor), včetně průměru známek a známky z chování
 • potvrzení klasifikace ze ZŠ
Dále vyplňte:
 • podpisy zákonného zástupce i uchazeče
 • kontaktní údaje, na které Vám budou doručeny informace o přijímacích zkouškách:
    - adresu bydliště
    - telefon zákonného zástupce
    - čitelně e-mailovou adresu zákonného zástupce
    - příp. ID datové schránky (zřízené pouze pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu)
 • přivítáme, když na přihlášce bude vytištěný QR kód

Pokud uchazeč má z české základní školy vysvědčení pouze se slovním hodnocením, zajistí příslušná ZŠ v souladu s § 51 odst. 3 školského zákona převod slovního hodnocení do klasifikace (stupeň prospěchu 1 až 5).

Termíny jednotné přijímací zkoušky

STUDIUM PRVNÍ TERMÍN DRUHÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN 2. NÁHRADNÍ TERMÍN
ČTYŘLETÉ 13. dubna 14. dubna 10. května 11. května
ŠESTILETÉ A OSMILETÉ 17. dubna 18. dubna

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně omluvil do 3 dnů řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu.

JPZ se skládá ze dvou didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Délka trvání didaktického testu z ČJL je 60 minut, z M 70 minut. Maximální možný počet dosažených bodů v každém testu je 50 bodů. Obsah a forma JPZ odpovídají RVP pro ZŠ. Ilustrační testy jsou k dispozici na www.cermat.cz.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixy), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázané.

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z ČJL a z M. Ředitel školy může pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti tj. minimální počet bodů.

Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

Žádáte-li o úpravu podmínek přijímacího řízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, doložte doporučení školského poradenského zařízení, které musí obsahovat přesné vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky. Doporučení se odevzdává zároveň s přihláškou ke vzdělávání (§ 60b odst. 4 školského zákona). Konkrétní úprava podmínek přijímací zkoušky se bude řídit § 13 a 13a vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozvánku na přijímací zkoušku obdrží zákonný zástupce uchazeče elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce (případně do datové schránky zřízené pro fyzickou osobu) nejpozději 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Pokud Vám nebude do této doby pozvánka doručena, kontaktujte sekretariát školy paní Martinu Koulákovou, tel.: 377 183 312, e-mail: martina@glp.cz.

Doklad totožnosti
Před přijímací zkouškou je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost buď průkazem s fotografií (pas, Plzeňská karta, ISIC karta, aj.), nebo potvrzením ze své ZŠ obsahujícím jméno, příjmení, datum narození, fotografii uchazeče a razítko ZŠ s podpisem zástupce školy.

Sdělení výsledku přijímacího řízení

CERMAT zpřístupní výsledky JPZ uchazeče příslušné škole nejpozději 28. dubna 2023. Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění CERMATEM a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům ředitel doručí rozhonutí o nepřijetí.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny:
• na vstupních dveřích gymnázia (pod registračním číslem),
• na webových stránkách školy (pod registračním číslem).
Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zaslané poštou na doručenku na adresu zákonného zástupce uchazeče uvedenou v přihlášce nebo datovou schránkou zřízenou pouze pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu.

Zápisový lístek (§ 60g školského zákona)
Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné ZŠ. Uchazečům, kteří nejsou žáky ZŠ, vydá zápisový lístek Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Pokud je uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdá řediteli školy správně vyplněný a podepsaný zápisový lístek poštou nebo osobně na vrátnici školy na adrese Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 v úředních hodinách: pondělí až pátek v době od 8 do 12 a  od 12:30 do 15 hodin, popř. v sekretariátu nebo v kanceláři zástupce ředitele v uvedených časech.
Pokud uchazeč neodevzdá řediteli školy vyplněný zápisový lístek do uvedené lhůty, vzdává se práva být přijat ke studiu a na jeho místo je přijat jiný uchazeč.

Odvolání
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e školského zákona). Podává ho zákonný zástupce uchazeče Odboru školství, mládeže a sportu prostřednictvím ředitele školy poštou nebo osobně do recepce školy na adrese Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 v úředních hodinách: pondělí až pátek v době od 8 do 12 a od 12:30 do 15 hodin, popř. v sekretariátu nebo v kanceláři zástupce ředitele v uvedených časech.

Úprava podmínek přijímacího řízení uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání mimo území ČR:
Uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, může požádat o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Tuto žádost podá písemně spolu s přihláškou ke vzdělávání – studiu ve střední škole. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem.

Cizinci podle Lex Ukrajina (LEX Ukrajina):
Cizincům podle §1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z Matematiky v ukrajinském jazyce.

Způsob hodnocení výsledků žáků cizinců (§60b odst. 5)
Ředitel školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů.

Školní rok 2019/2020
V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Uchazeči, kteří podají přihlášku a získali vysvědčení ve školním roce 2019/2020, budou hodnoceni podle prvního pololetí školního roku 2019/2020 a dalších dvou klasifikačních období.

Sledujte prosím webové stránky gymnázia, kde naleznete aktuální informace.

Informace k přijímacímu řízení též naleznete v elektronické podobě na následujících odkazech:

 

V Plzni dne 30. ledna 2023

Mgr. Aleš Janoušek, ředitel školy

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost IX
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2023 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti