Informace k přijímacímu řízení 2022 se připravují.
Nové informace najdete na stránce Den otevřených dveří.

 

Přijímací řízení 2021

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do 1. ročníku střední školy školního roku 2021/2022

Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání ve školním roce 2021/2022, a to do těchto oborů vzdělání:

 • osmileté všeobecné gymnázium – obor 79-41-K/81 Gymnázium
  předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30
  pdf kritéria pro přijetí a termíny zkoušek
  nový termín konání zkoušek: 5. a 6. května
 • šestileté česko-španělské gymnázium – obor 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium
  předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30
  pdf kritéria pro přijetí a termíny zkoušek
  nový termín konání zkoušek: 5. a 6. května
 • čtyřleté všeobecné gymnázium – obor 79-41-K/41 Gymnázium
  předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30
  pdf kritéria pro přijetí a termíny zkoušek
  nový termín konání zkoušek: 3. a 4. května

Informace pro všechny uchazeče a všechny typy studia

V souladu s Opatřením obecné povahy č. j. MSMT - 43073/2020-3, které nabylo účinnosti dne 5. 1. 2021, a platným školským zákonem (č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, koná každý uchazeč o výše uvedené maturitní obory vzdělání jednotnou přijímací zkoušku.

Přihlášky
Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky (pouze na platném formuláři: pdf Přihláška ke studiu na dvě různé školy a na každé přihlášce uvede tyto dvě školy ve stejném pořadí. Písemné testy koná uchazeč v obou školách, v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě, v druhém termínu ve škole uvedené v přihlášce na druhém místě. Formuláře přihlášek obdržíte na Vaší základní škole (případně SEVT nebo tisk z výše uvedeného odkazu). Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdá zákonný zástupce uchazeče nejpozději do 1. 3. 2021 řediteli školy (doporučeně poštou nebo osobně na vrátnici školy na adrese Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 v úředních hodinách: pondělí až pátek v době od 8 do 15.00 hodin s ohledem na stávající epidemiologickou situaci a uzavření škol bude možné podat přihlášku na naši školu pouze v úředních dnech, a to - v pondělí od 8:00 do 12:00, nebo ve středu od 12:00 do 16:00).

Vyplňte všechny požadované klasifikační údaje:
- za 1. pololetí 4. ročníku a za 1. pololetí 5. ročníku (uchazeč o osmiletý obor 79-41-K/81)
- za 1. pololetí 6. ročníku a 1. pololetí 7. ročníku (uchazeč o šestiletý dvojjazyčný obor 79-43-K/61)
- za 1. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku (uchazeč o čtyřletý obor 79-41-K/41)
- podpisy zákonného zástupce i uchazeče, potvrzení klasifikace ze ZŠ a potřebné kontaktní údaje (adresu bydliště, telefony, čitelně e-mailovou adresu a ID datové schránky zřízené pouze pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu), na které Vám budou doručeny informace o přijímacích zkouškách.

Pokud uchazeč má z české základní školy vysvědčení pouze se slovním hodnocením, zajistí příslušná ZŠ v souladu s § 51 odst. 3 školského zákona převod slovního hodnocení do klasifikace (stupeň prospěchu 1 až 5).

Úprava podmínek přijímacího řízení uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole:
Uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, může požádat o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Tuto žádost podá písemně spolu s přihláškou ke vzdělávání – studiu ve střední škole.

Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

Žádáte-li o úpravu podmínek přijímacího řízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, doložte doporučení školského poradenského zařízení, které musí obsahovat přesné vyjádření o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky. Doporučení se odevzdává zároveň s přihláškou ke vzdělávání (§ 60b odst. 4 školského zákona). Konkrétní úprava podmínek přijímací zkoušky se bude řídit § 13 a 13a vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pozvánku na přijímací zkoušku obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou na adresu uvedenou v přihlášce (případně do datové schránky zřízené pro fyzickou osobu) nejpozději 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Pokud Vám nebude do této doby pozvánka doručena, kontaktujte sekretariát školy paní Martinu Koulákovou, tel.: 377 183 312, e-mail: martina@glp.cz.).

Doklad totožnosti
Před přijímací zkouškou je každý uchazeč povinen prokázat svou totožnost buď průkazem s fotografií (pas, Plzeňská karta, ISIC karta, aj.), nebo potvrzením ze své ZŠ obsahujícím jméno, příjmení, datum narození, fotografii uchazeče a razítko ZŠ s podpisem zástupce školy.

V rámci přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se hodnotí pouze odpovědi uchazeče zapsané v záznamovém archu.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny:
• na vstupních dveřích gymnázia (pod registračním číslem),
• na webových stránkách školy (pod registračním číslem).
Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zaslané poštou na doručenku na adresu zákonného zástupce uchazeče uvedenou v přihlášce nebo datovou schránkou zřízenou pouze pro zákonného zástupce jako fyzickou osobu.

Zápisový lístek (§ 60g školského zákona)
Zápisový lístek obdrží uchazeč na příslušné ZŠ. Uchazečům, kteří nejsou žáky ZŠ, vydá zápisový lístek Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Pokud je uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole tím, že do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdá řediteli školy správně vyplněný a podepsaný zápisový lístek (poštou nebo osobně na vrátnici školy na adrese Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 v úředních hodinách: pondělí až pátek v době od 8 do 12 a  od 12:30 do 15 hodin, popř. v sekretariátu nebo v kanceláři zástupce ředitele v uvedených časech).
Pokud uchazeč neodevzdá řediteli školy vyplněný zápisový lístek do uvedené lhůty, vzdává se práva být přijat ke studiu a na jeho místo je přijat jiný uchazeč.

Odvolání
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e školského zákona). Podává ho zákonný zástupce uchazeče Odboru školství, mládeže a sportu prostřednictvím ředitele školy (poštou nebo osobně do recepce školy na adrese Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 v úředních hodinách: pondělí až pátek v době od 8 do 12 a od 12:30 do 15 hodin, popř. v sekretariátu nebo v kanceláři zástupce ředitele v uvedených časech).

V Plzni dne 22. 1. 2021
Mgr. Aleš Janoušek, ředitel školy

Související odkazy

Elektronická verze testů k jednotným přijímacím zkouškám

Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.

pdf Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací i maturitní zkoušky (pdf)

Google Učebna
Učebna

Kalendář

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
facebook.com/
Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2021 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti