Maturitní zkouška 2024

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Cílem společné části je ověřit očekávané vědomosti a dovednosti ve zkušebních předmětech, které definuje školský zákon. V profilové části školy mohou ověřovat odborné vědomosti a dovednosti žáků v souladu s oborovou profilací školy. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky.

Společná část

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky (pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky).

Zkoušku z cizího jazyka lze na našem gymnáziu ve školním roce 2023/24 konat z anglického, německého, nebo španělského jazyka. (viz § 14 maturitní vyhlášky - žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání).

Žák se může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám, a to ze zbývajících zkušebních předmětů, které si nezvolil jako povinné zkoušky (v rámci cizího jazyka tedy není možné přihlásit se dvakrát ke stejnému cizímu jazyku), nebo z  matematiky rozšiřující.

Všechny povinné i nepovinné zkoušky společné části jsou koncipovány v souladu s platnými katalogy požadavků, které vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky a k jejichž získání směřuje výuka v oborech středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou.

Zkoušky se bez výjimky konají formou didaktického testu, který se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení žáka tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky.

Podrobnější popis jednotlivých zkušebních předmětů společné části naleznete v sekci Zkoušky společné části.

Profilová část

Obdobně jako ve společné části je povinnou zkouškou pro všechny žáky zkouška z českého jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka. Žáci se na našem gymnáziu dále přihlašují k dalším 2 povinným profilovým zkouškám ze školní nabídky povinných zkoušek.

Profilová část se tak může skládat celkem ze 3 nebo 4 povinných zkoušek v závislosti na volbě druhé povinné zkoušky žáka ve společné části. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání stanovuje ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Podrobnější informace ke zkouškám profilové části naleznete na stránce Zkoušky profilové části.

Maturitní zkoušky 2024 na naší škole

  Společná část   Profilová část
  2 povinné zkoušky
   (jen formou DT)
:
 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo matematika
  Povinné zkoušky:
 • Český jazyk a literatura (PP + ÚZ)
 • Cizí jazyk, pokud je volen ve společné části (PP + ÚZ)
 • Další dva předměty (viz nabídka níže)
  Až 2 nepovinné zkoušky (DT):
 • Cizí jazyk
 • Matematika
 • Matematika rozšiřující
  Až 2 nepovinné zkoušky
   (viz nabídka níže)
pdf Nabídka dalších předmětů k profilové části MZ - akt. na rok 2025

Pokud si žák vybere jako druhý povinný předmět ve společné části matematiku, musí v profilové části zvolit alespoň jeden cizí jazyk.

Jak se přihlásit

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro jarní zkušební období 2024 je nutné odevzdat přihlášku nejpozději do 1. prosince 2023, pro podzimní zkušební období pak nejpozději do 25. června 2024.

V přihlášce je nutné uvést všechny povinné údaje o žákovi, škole a zvolených zkušebních předmětech (nepovinné údaje jsou v tiskopisu označeny vysvětlivkou). Žáci, kteří žádají o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení, a žáci, kteří žádají o úpravu podmínek konání zkoušek z českého jazyka a literatury, matematiky a matematiky rozšiřující v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona, vyznačují svou žádost na druhé straně přihlášky.

pdf Přihláška k maturitní zkoušce (pdf, 403 kB)

Nejpozději do 20. prosince 2023 předá škola žákovi výpis z přihlášky pro jarní zkušební období 2024. Díky tomuto dokumentu si žáci mohou zkontrolovat správnost údajů zadaných školou v informačním systému Centra (Cermatu) a předejít tak zbytečným administrativním chybám při přihlašování. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

Na výpisu bude uveden také autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se žáci mohou registrovat na  výsledkovém portálu žáka.

Základní pravidla pro konání maturitní zkoušky

Pro složení maturitní zkoušky je potřeba vykonat úspěšně obě její části. K získání maturitního vysvědčení stačí, aby žák vykonal úspěšně všechny povinné zkoušky společné a profilové části, které uvedl na přihlášce. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek (jak ve společné, tak v profilové části) tak nemají vliv na celkový výsledek žáka.

Didaktické testy ve společné části jsou hodnoceny centrálně na základě kritérií hodnocení vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pro školní rok 2023/2024 budou kritéria vydána nejpozději do 31. března 2024. Hodnocení zkoušek profilové části stanovuje ředitel školy v souladu s pravidly stanovenými školským zákonem a maturitní vyhláškou.

Pokud se ke zkoušce žáci nedostaví, mohou omluvit svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. V případě, že ředitel školy omluvu uzná, vzniká žákům právo konat náhradní zkoušku.

V případě, že žáci u zkoušky neuspějí, mohou konat 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (mají tedy celkem 3 pokusy). To neplatí pro nepovinné zkoušky, z nichž nelze konat opravnou zkoušku.

Termíny konání

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2023 budou konat 2. – 15. května 2024, v podzimním zkušebním období pak 1. – 10. září 2024.

Zkoušky profilové části se v jarním zkušebním období budou konat v období od 16. května do 10. června 2024. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušek. V podzimním zkušebním období je pro konání zkoušek profilové části vyhrazeno období 1. – 20. září 2024.

Maturitní kalendář jaro 2024

PP = písemné práce, DT = didaktický test

předmět datum zahájení přípravy začátek zkoušky
PP-ČJ 3. dubna 7:45 8:00
PP-AJ 5. dubna 7:45 8:00
PP NJ + ŠJ 5. dubna 12:45 13:00
Comentario 9. dubna 7:45 8:00
 
DT-M 2. května 8:00 8:15
DT-AJ 2. května 13:30 13:45
DT-ČJ 3. května 8:00 8:15
DT-M+ 6. května 8:00 8:15
DT-NJ 6. května 13:00 13:15
DT-ŠJ 6. května 13:00 13:15

Základní pravidla:

 1. Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.
 2. Rozpis učeben pro PP najdou žáci na nástěnce v přízemí školy, seznamy budou vyvěšeny i na dveřích učeben.
 3. Na DT obdrží žáci mailem pozvánky s veškerými informacemi, rozpis bude i na nástěnce v přízemí a na dveřích učeben.
 4. Čas začátku DT se může lišit u žáků se SPUO (bude uvedeno v pozvánce).
 5. Pro složení maturitní zkoušky je potřeba vykonat úspěšně obě její části. K získání maturitního vysvědčení stačí, aby žák vykonal úspěšně všechny povinné zkoušky společné a profilové části, které uvedl na přihlášce. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek (jak ve společné, tak v profilové části) nemají vliv na celkový výsledek žáka.
 6. Didaktické testy ve společné části jsou hodnoceny centrálně na základě kritérií hodnocení vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (pro školní rok 2023/2024 budou vydána do 31. března 2024). Hodnocení zkoušek profilové části stanovuje ředitel školy v souladu s pravidly stanovenými školským zákonem a maturitní vyhláškou.
 7. Pokud se ke zkoušce žáci nedostaví, mohou omluvit svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. V případě, že ředitel školy omluvu uzná, vzniká žákům právo konat náhradní zkoušku.
 8. V případě, že žáci u zkoušky neuspějí, mohou konat 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (mají tedy celkem 3 pokusy). To neplatí pro nepovinné zkoušky, z nichž nelze konat opravnou zkoušku.
ústní zkoušky datum
4.A, 8.L 20. - 24. května 2024
6.E 27. - 31. května 2024

Uzpůsobení podmínek

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 k maturitní vyhlášce č. 177/2009 Sb.

Podrobné informace k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky naleznete v části Úpravy podmínek nebo v samotné maturitní vyhlášce.

pdf Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem
pdf Žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka

 

Maturitní písemné práce - jaro 2024

Český jazyk a literatura – 3. dubna 2024 8:00

- práci zadává a hodnotí vyučující ČJL
- žák vybírá 1 z 5 zadání (s určeným způsobem zpracování)
- min. rozsah práce je 250 slov
- max. časový limit na vypracování je 120 minut
- žák je hodnocen na základě kritérií hodnocení (s konkrétními kritérii seznámí žáky prokazatelným způsobem vyučující ČJL)
- u žáků s PUP se postupuje podle doporučení PPP
- hodnocení PP tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu
- povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu

Cizí jazyk – 5. dubna 2024 (8:00 AJ, 13:00 ostatní jazyky)

- práci zadává a hodnotí vyučující příslušného cizího jazyka
- žák vybírá 1 ze 3 zadání (s určeným způsobem zpracování)
- min. rozsah práce je 200 slov
- max. časový limit na vypracování je 80 minut
- žák je hodnocen na základě kritérií hodnocení (s konkrétními kritérii seznámí žáky prokazatelným způsobem vyučující CJ)
- u žáků s PUP se postupuje podle doporučení PPP
- hodnocení PP tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu
- povolené pomůcky: Překladový slovník

Comentario – 9. dubna 2024

- práci zadává a hodnotí vyučující ŠJ
- žák vybírá 1 ze 2 zadání (s určeným způsobem zpracování)
- min. rozsah práce není stanoven
- max. časový limit na vypracování je 240 minut
- žák je hodnocen na základě kritérií hodnocení (s konkrétními kritérii seznámí žáky prokazatelným způsobem vyučující ŠJ)
- u žáků s PUP se postupuje podle doporučení PPP
- hodnocení PP tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu
- povolené pomůcky: Výkladový slovník

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti