Maturitní zkoušky ve šk. roce 2020/21

Model maturitní zkoušky 2021 zaznamenal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn. Maturitní zkouška ve školním roce 2020/21 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí.

Vzhledem k epidemiologické situaci a nařízením vlády během školního roku 2020/21 došlo k úpravám podoby a termínů maturitní zkoušky.

Maturitní zkoušky na naší škole

  Společná část   Profilová část
  2 povinné zkoušky (jen formou DT):
  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk nebo matematika
  Povinné zkoušky:
  • Český jazyk a literatura (PP + ÚZ)
  • Cizí jazyk, pokud je volen ve společné části (PP + ÚZ)
  • Další dva předměty (viz nabídka níže)
  Až 2 nepovinné zkoušky z nabídky:
  • Cizí jazyk
  • Matematika
  • Matematika rozšiřující
  Až 2 nepovinné zkoušky (viz nabídka níže)

Společná část - jen didaktické testy

Podmínky didaktického testu z Českého jazyka a literatury a Matematiky se nemění, délka trvání je 75 min u ČJL a 120 min u M (intaktní žáci).

Cizí jazyk lze volit jen takový, který je ve škole vyučován a splňuje povinnou hodinovou dotaci pro profilové zkoušky v ŠVP v oboru (§14 odst. 1 vyhlášky 177/2009 Sb.).

Nepovinná Matematika rozšiřující trvá 150 min, povolené pomůcky, forma i obsah jako dřívější MA+.

Termíny konání DT v jarním období: 2. - 15. května 2021 24. - 26. května 2021, časový rozvrh bude zveřejněn MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021.

Profilová část – písemná práce

Český jazyk a literatura
Termín konání 7. dubna 2021
Výběr z 5 zadání, rozsah min. 250 slov, délka konání 120 minut, povolené pomůcky – Pravidla českého pravopisu

Cizí jazyky
Termín konání 6. dubna 2021 – německý, francouzský, španělský jazyk, 8. dubna 2021 – anglický jazyk
Výběr ze 3 zadání, rozsah min. 200 slov, délka konání 80 min, povolené pomůcky – překladový slovník

Profilová část – ústní zkoušky

Termín konání: 4.A, 8.L v týdnu od 17. května do 21. května 2021 31. května do 4. června 2021, 6.E v týdnu od 24. května do 28. května 2021 od 7. června do 11. června 2021.

Nabídku ústních profilových zkoušek stanovil ředitel školy takto:

Pro obory 79-41-k/81 Gymnázium79-41-k/41 Gymnázium – Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Španělský jazyk, Základy společenských věd, Dějepis, Zeměpis, Matematika, Fyzika, Biologie, Chemie, Výpočetní technika a Programování.

Pro španělský bilingvní obor 79-41-k/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce – Španělský jazyk a literatura, Dějepis, Zeměpis, Matematika, Fyzika, Chemie.

Všichni žáci musí povinně zvolit jednu zkoušku z cizího jazyka ve společné nebo profilové části. Nelze skládat zkoušku z téhož cizího jazyka, ze kterého žák již skládá zkoušku ve společné části MZ.

To neplatí pro žáky bilingvního studia, kteří si mohou ve společné části zvolit i španělský jazyk. V takovém případě se na ně vztahuje výjimka: „U žáků, kteří si ve společné části maturitní zkoušky podle §78 odst. 1 a 2 Školského zákona zvolí jako druhou povinnou zkoušku španělský jazyk, je zkouška profilové části ze španělského jazyka, literatury a kultury podle odst. 2 písm. b) považována za zkoušku z cizího jazyka v souladu s §79 odst. 1 a 5 Školského zákona.“ Jako profilová část se jim tedy započítává povinná zkouška ze Španělského jazyka a literatury na úrovni C1.

Možné varianty profilových zkoušek pro bilingvní obor:

  Varianty   2. předmět společné části   Profilové zkoušky povinné
  1.   Španělský jazyk (DT)  1. ČJL (PP+ÚZ)
 2. ŠJL (PP+ÚZ úrovně C1)
 3. předmět ve španělštině
  2.   Matematika (DT)  1. ČJL (PP+ÚZ)
 2. ŠJL (PP+ÚZ úrovně C1)
 3. předmět ve španělštině
  3.   Anglický jazyk (DT)  1. ČJL (PP+ÚZ)
 2. AJ (PP+ÚZ)
 3. ŠJL (PP+ÚZ úrovně C1)
 4. předmět ve španělštině

K ústní zkoušce z Českého jazyka a literatury žák vybírá 20 děl ze školního seznamu dle stanovených kritérií (viz Seznam literatury v sekci Užitečné odkazy). Termín odevzdání – nejpozději do 31. března 2021, seznam je platný pro náhradní i opravné zkoušky.

U všech ostatních ústních zkoušek si žák vybírá 20 – 30 stanovených témat. Pracovní listy k cizím jazykům zajistí ředitel školy.

Povinné i nepovinné zkoušky profilové části MZ se budou konat formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Příprava bude trvat 15 minut, vlastní zkouška rovněž 15 minut (s výjimkou zkoušky z Programování a z Výpočetní techniky, kde příprava trvá 30 minut).

Kritéria hodnocení budou zveřejněna dle platné legislativy nejpozději 2 měsíce před konáním MZ.

Mgr. Aleš Janoušek, ředitel gymnázia

Užitečné odkazy

Maturitní okruhy

Google Učebna
Učebna

Kalendář

Třídní schůzky
1.L, 1.E, 1.A

21. září 2021
v 16:30

Ředitelské volno
27. září 2021
všechny třídy
 

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
facebook.com/
Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2021 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti