Logo

Poskytnutí zrekonstruovaných prostor Středisku volného času RADOVÁNEK –
„Luďkův chemický kroužek mladých badatelů“

V rámci udržitelnosti projektu „Stavební úpravy chemie“ poskytlo Gymnázium Luďka Pika Středisku volného času Radovánek zrekonstruované prostory chemické laboratoře k uskutečnění „Luďkova chemického kroužku mladých badatelů“. Od října 2019 se jednou za čtrnáct dní setkávají v odpoledních hodinách v laboratoři chemie žáci plzeňských základních škol a Gymnázia Luďka Pika. Kroužek vedou zkušení pedagogové gymnázia. Náplní je experimentální činnost. Mladí chemici získávají manuální zručnost v základní laboratorní technice, provádějí spoustu zajímavých pokusů, ale také získávají teoretické znalosti, které uplatní v běžné výuce ve škole. Kromě základních výukových metod, je používána metoda BOV (badatelsky orientovaná výuka).

Jitka Voráčová

 

„Udržitelnost stavebních úprav chemie“ GLP Plzeň
Poskytnutí zrekonstruovaných prostor chemické laboratoře a jejího zázemí, učebny chemie na uskutečnění Přírodovědného odborného kempu – Chemie 2019 pro talentované studenty kraje pořádaného FPE ZČU ve dnech 26. 8. a 29. 8. 2019

V rámci spolupráce s FPE ZČU se v prostorách laboratoře a jejího zázemí uskutečnila na naší škole chemická experimentální část Přírodovědného kempu pro talentované studenty našeho kraje.

Jitka Voráčová

   

 

Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení

reg. č. CZ .06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005018

Výstupy projektu (laboratoř chemie a učebna chemie, bezbariérová úprava školy) budou využívány při realizaci projektových přírodovědeckých dnů zaměřených na chemii pořádaných pro žáky 22. ZŠ Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace, Církevního gymnázia, Plzeň, Mikulášské náměstí 15 a Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám. 23. Spolupráce mezi školami může také probíhat formou přednášek, účastí v zájmových kroužcích, přípravy na olympiády, praktických cvičení a dalších projektů. Součástí výstupu projektu je spolupráce naší školy se ZČU, navázání užší vazby mezi akademickými pracovníky a studenty VŠ a pedagogy, žáky gymnázia Luďka Pika, Pzeň, Opavská 21 a přenos informací z oblasti vědy.

 

Udržitelnost stavebních úprav chemie“ – projektové setkání se studenty a pedagogy Církevního gymnázia, Gymnázia Mikulášské náměstí a 22. ZŠ v Plzni

V rámci udržitelnosti projektu „Stavební úpravy prostor chemie” proběhly na naší škole čtyři akce s pedagogy a studenty uvedených škol. Nejdříve se uskutečnila schůzka pedagogů, na které jsme vytvořili plán společných setkání a dohodli se na používání metody BOV (badatelsky orientované výuky) v rámci plánovaných laboratorních cvičení a chemických workshopů.

Dne 20. 3. se uskutečnilo laboratorní cvičení a chemický workshop pro studenty uvedených škol na téma „Chemie a supermarket”. Studenti prováděli pokusy s některými látkami, které používáme běžně v kuchyni a lze je zakoupit v obchodě. Vyvrcholením akce bylo startování raket na octový pohon vyrobených z plastových lahví.

Dne 3. 4. proběhly současně dvě akce. První akcí byla přednáška pro studenty a pedagogy na téma „Jedy kolem nás” (spolupráce s FPE ZČU Plzeň). Následovalo vystoupení našich studentů z 6.L, kteří předvedli několik atraktivních chemických pokusů, při kterých dochází k barevným změnám. Uvedli tak laboratorní cvičení na téma „Chemie a barvy”. Studenti spolupracujících škol si připravili acidobazický indikátor anthokyanin z červeného zelí a zkoumali jeho zabarvení v různých roztocích. Určovali také pH roztoků látek používaných v běžném životě – acylpyrinu, jedlé sody, citronu, SAVA, borové vody, Jaru, apod. Provázanost s praxí a vlastní badatelská činnost byla pro studenty velmi přitažlivá.

Děkujeme spolupracujícím školám za aktivní účast!

Jitka Voráčová

   

 

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 získalo významnou dotaci na zkvalitnění výuky chemie a bezbariérovost školy!

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 v těchto dnech obdrželo od poskytovatele dotací - Ministerstva pro místní rozvoj České republiky písemnou informaci o získání finanční dotace na projekt pod názvem „Stavební úpravy prostor chemie, bezbariérové úpravy - přístavba výtahu a sociálního zařízení“.

Hlavním cílem projektu je zajištění bezbariérového vzdělávání a zkvalitnění infrastruktury přírodovědného vzdělávání. V rámci projektu dojde k výstavbě výtahové šachty s výtahem, která bude sloužit jako hlavní komunikační cesta do celého objektu, včetně vybudování bezbariérových toalet a rekonstrukce laboratoře a učebny chemie a potřebného zázemí chemie pro přípravu pedagogů na vyučování vč. váhovny a skladu chemikálií.

Poskytnutá dotace pro gymnázium činí 10,8 mil Kč a jedná se o 90% finančních prostředků podané projektové žádosti. Zbylých 10% finančních prostředků v rámci podané žádosti, stejně jako ostatní náklady celého rozsáhlého projektu, které nejsou součástí žádosti o finanční prostředky z Evropské unie ve výši 19, 18 mil Kč bude financováno z finančních prostředků zřizovatele gymnázia, tedy Plzeňského kraje. Celkové náklady projektu tak jsou 29,98 milionu Kč.

Finanční prostředky ve výši 90% poskytla Evropská unie (celkem 85%) a Česká republika (celkem 5%) prostřednictvím Integrovaného operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prioritní osy 2., Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů a jejího specifického cíle 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v rámci 7. výzvy programu ITI-Plzeň - SC 2.4-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření – integrované projekty ITI.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) plzeňské metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/zakladni-informace/iti/).

Více informací o projektu získáte u ředitele Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, pana Mgr. Aleše Janouška, tel.: 776699750, e-mail: ja@glp.cz.

Google Učebna
Učebna

Kalendář

Ochrana člověka
za mimořádných událostí

5.L, 6.L, 7.L
3.E, 4.E, 5.E
1.A, 2.A, 3.A
25. října 2021
 

 

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
facebook.com/
Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2021 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti