Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Logo Projekt Vzdělávání 4.0

 

Registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021
Zahájení projektu:
1. 1. 2021
Ukončení realizace:
30. 11. 2023

 

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň je škola, která se dlouhodobě věnuje podpoře polytechnického vzdělávání. V dnešní době se to neobejde bez podpory digitálních kompetencí. K zvyšování kvality výuky a motivace žáků, k rozvoji klíčových kompetencí i k reflexi rovných příležitostí je třeba školu vybavit odpovídajícími moderními technologiemi. Žáci budou rozvíjet všechny potřebné gramotnosti, včetně matematických a čtenářských, připravovat se ve zmodernizovaném prostředí s ohledem na budoucí konkurenceschopnost na trhu práce vyžadující flexibilitu a digitální kompetence.

Cílem projektu je podpora digitálních kompetencí a rozvoj gramotností. Aktivity jsou směrovány tak, aby se u dětí rozvíjela průřezově iniciativa a podnikavost. Zacíleno je na motivaci žáků pro vzdělávání, efektivní nabývání i využití nabytých znalostí, dovedností a kompetencí za podpory kariérového poradenství. Neopomene se ani individualizace výuky s ohledem na principy rovných příležitostí ve vzdělání.

Zapojené základní školy (popřípadě mateřské školy)

Projektu se zúčastní následující základní a mateřské školy, se kterými bude podepsána smlouva o spolupráci.
• 22. základní škola Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň 4
• jako druhá ZŠ - nižší ročníky GLP
• 50. mateřská škola Družby 4, 312 00 Plzeň
• 23. mateřská škola Topolová 3, 326 00 Plzeň

Google Učebna
Učebna

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

 

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/socka

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Dotace na projekty
Zpíváme vám pro radost IX
Zpívání s radostí
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2024 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@glp.cz | pdf Prohlášení o přístupnosti