Logo

Výchovné poradenství a školní metodik prevence

Již několik let nabízíme zájemcům o studium na naší škole přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, které jsou vhodné nejen k prohloubení znalostí uchazečů, ale nelze opominout ani psychologický aspekt, kdy se žák během jednotlivých lekcí dobře seznámí s prostředím školy, vyzkouší si přijímací testy "nanečisto", což mu pomůže lépe zvládnout náročnou životní situaci, kterou přijímací zkoušky rozhodně jsou.

K rychlejší adaptaci na nové prostředí a k rychlejšímu vytvoření fungujících třídních kolektivů slouží už řadu let seznamovací kurzy žáků prim a prvních ročníků čtyřletého i šestiletého studia. V příjemném prostředí v přírodě mají žáci možnost se rychleji poznat a k odbourání komunikačních bariér slouží různé hry, které pro své žáky připravují učitelé společně s výchovnými poradci.

Během celého školního roku poskytujeme jak našim žákům, tak i jejich rodičům poradenskou pomoc při řešení různých výchovných, sociálních, prospěchových a dalších problémů (prevence, diagnóza a intervence poruch učení a chování). Závažnější problémy jsou řešeny ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Plzni, případně klinickým psychologem.

Zvláštní péče je věnována řešení problémů spojených s integrací dětí se SPU. Děje se ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Plzni, s třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů.

Na škole vytváříme podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním. Při plánování vzdělávacího procesu vycházíme z konkrétních zjištění a speciálních vzdělávacích potřeb vzhledem k možnostem žáků. Zejména klademe důraz na:

 • zohlednění druhu, stupně a míry postižení či znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání
 • při výuce uplatňujeme diferenciaci a individualizaci při stanovování obsahu, metod a forem
 • podporujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na zkvalitnění práce se žáky s tímto zdravotním postižením a znevýhodněním

Integrujeme žáky z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí a současně podporujeme jejich úspěšné začlenění v majoritní společnosti. V tomto směru klademe velký důraz na činnost učitelů, kteří díky své znalosti žáků napomáhají rozhodujícím způsobem k jejich integraci do kolektivu třídy. Nezastupitelnou úlohu zde sehrává spolupráce s rodinou.

Mimořádně nadaní žáci se mohou vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu. Tento plán musí brát ohled na osobnost žáka, na druh jeho nadání a rovněž na to, aby nedocházelo k jeho přetěžování. Mimořádně nadaný žák může docházet na výuku některých předmětů do vyšších tříd nebo navštěvovat některé kurzy na vysoké škole. Nadání žáků rozvíjíme při realizaci vlastních projektů, účastí v soutěžích na republikové či mezinárodní úrovni, studiem odborné literatury, e-learningem, případně stáží na školách v zahraničí.

Hlavní body náplně práce výchovných poradců jsou tyto:

 • kariérové poradenství
 • vyhledávání žáků, kteří budou potřebovat během vzdělávacího procesu zvláštní péči (žáci se specifickými poruchami učení, žáci nadaní a mimořádně nadaní, žáci jakýmkoliv způsobem znevýhodnění apod.), nabídka poradenské pomoci
 • poradenství při studijním selhávání (konzultace v oblasti stylů učení, studijních návyků apod.)
 • spolupráce při vytváření podmínek pro integraci žáků, kteří potřebují zvláštní péči
 • vyhledávání a zachycování varovných signálů v oblasti rizika výskytu sociálně nežádoucího a rizikového chování
 • informační servis a metodické vedení v případě výskytu sociálně nežádoucího a rizikového chování
 • spolupráce při realizaci školního minimálního preventivního programu

Časový plán

Září
 • seznamovací kurzy
 • pomoc při formování třídních kolektivů
 • úvodní aktivy s rodiči žáků prim a prvních ročníků šestiletého a čtyřletého gymnázia
 • podchycení žáků s SPU
Říjen
 • schůzka se zástupci základních a středních škol na Úřadu práce Plzeň-město
 • schůzka výchovných poradců se zástupci Západočeské univerzity v Plzni
 • prezentace vysokých škol na našem gymnáziu
Listopad – prosinec
 • návštěva Úřadu práce Plzeň-město
 • kariérové poradenství pro studenty maturitních ročníků
 • spolupráce s PPP (zajištění vyšetření žáků s SPU pro potřeby uzpůsobení podmínek při státní maturitě)
 • řešení studijních a výchovných problémů při čtvrtletní pedagogické radě
Leden
 • Gaudeamus Praha – veletrh vysokých škol (účast výchovných poradců dle možností školy)
 • řešení studijních a výchovných problémů při čtvrtletní pedagogické radě, řešení případných přestupů na základní školu
 • poradenství při volbě jiné střední školy
Únor – březen
 • přípravné kurzy pro budoucí uchazeče
 • kariérové poradenství – pomoc při výběru vysoké školy, pomoc při vyplňování přihlášek na vysoké školy
 • příprava přijímacího řízení – vyhledávání uchazečů s SPU
Duben
 • přijímací řízení
 • řešení studijních a výchovných problémů při čtvrtletní pedagogické radě
Květen
 • poradenství pro žáky předmaturitních ročníků – příprava na státní maturitu
 • kariérové poradenství pro žáky předmaturitních ročníků
Červen
 • řešení studijních a výchovných problémů při čtvrtletní pedagogické radě

Konzultační hodiny výchovných poradců

Mgr. Martina Pašková (kabinet B13) PaedDr. Renata Teršová (kabinet B23)
Po dohodě mohou obě poradkyně i v jinou dobu.

Konzultační hodiny speciálního pedagoga

Mgr. Jana Macáková (v knihovně školy)

Pedagogicko psychologická poradna

 • Mgr. Jana Macáková (733 745 845)

Dokumenty

Kalendář

Dobročinný koncert
23. 5. v 17:00

Maturity 2019
8.L   20. - 23. 5.
4.A   20. - 24. 5.
6.E   27. - 31. 5.

Nová přihláška a provozní řád jídelny
od 1. května 2019

Stravovací komise
schůzka každý čtvrtek
o první velké přestávce
v jídelně

Fotogalerie

Odkazy

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/soc

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
Externí odkaz parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
Externí odkaz facebook.com/Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
Externí odkaz umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2019 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | CSS