Logo

Výchovné poradenství a školní metodik prevence

Již několik let nabízíme zájemcům o studium na naší škole přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, které jsou vhodné nejen k prohloubení znalostí uchazečů, ale nelze opominout ani psychologický aspekt, kdy se žák během jednotlivých lekcí dobře seznámí s prostředím školy, vyzkouší si přijímací testy "nanečisto", což mu pomůže lépe zvládnout náročnou životní situaci, kterou přijímací zkoušky rozhodně jsou.

K rychlejší adaptaci na nové prostředí a k rychlejšímu vytvoření fungujících třídních kolektivů slouží už řadu let seznamovací kurzy žáků prim a prvních ročníků čtyřletého i šestiletého studia. V příjemném prostředí v přírodě mají žáci možnost se rychleji poznat a k odbourání komunikačních bariér slouží různé hry, které pro své žáky připravují učitelé společně s výchovnými poradci.

Během celého školního roku poskytujeme jak našim žákům, tak i jejich rodičům poradenskou pomoc při řešení různých výchovných, sociálních, prospěchových a dalších problémů (prevence, diagnóza a intervence poruch učení a chování). Závažnější problémy jsou řešeny ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Plzni, případně klinickým psychologem.

Zvláštní péče je věnována řešení problémů spojených s integrací dětí se SPU. Děje se ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Plzni, s třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů.

Na škole vytváříme podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním. Při plánování vzdělávacího procesu vycházíme z konkrétních zjištění a speciálních vzdělávacích potřeb vzhledem k možnostem žáků. Zejména klademe důraz na:

 • zohlednění druhu, stupně a míry postižení či znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání
 • při výuce uplatňujeme diferenciaci a individualizaci při stanovování obsahu, metod a forem
 • podporujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na zkvalitnění práce se žáky s tímto zdravotním postižením a znevýhodněním

Integrujeme žáky z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí a současně podporujeme jejich úspěšné začlenění v majoritní společnosti. V tomto směru klademe velký důraz na činnost učitelů, kteří díky své znalosti žáků napomáhají rozhodujícím způsobem k jejich integraci do kolektivu třídy. Nezastupitelnou úlohu zde sehrává spolupráce s rodinou.

Mimořádně nadaní žáci se mohou vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu. Tento plán musí brát ohled na osobnost žáka, na druh jeho nadání a rovněž na to, aby nedocházelo k jeho přetěžování. Mimořádně nadaný žák může docházet na výuku některých předmětů do vyšších tříd nebo navštěvovat některé kurzy na vysoké škole. Nadání žáků rozvíjíme při realizaci vlastních projektů, účastí v soutěžích na republikové či mezinárodní úrovni, studiem odborné literatury, e-learningem, případně stáží na školách v zahraničí.

Hlavní body náplně práce výchovných poradců jsou tyto:

 • kariérové poradenství
 • vyhledávání žáků, kteří budou potřebovat během vzdělávacího procesu zvláštní péči (žáci se specifickými poruchami učení, žáci nadaní a mimořádně nadaní, žáci jakýmkoliv způsobem znevýhodnění apod.), nabídka poradenské pomoci
 • poradenství při studijním selhávání (konzultace v oblasti stylů učení, studijních návyků apod.)
 • spolupráce při vytváření podmínek pro integraci žáků, kteří potřebují zvláštní péči
 • vyhledávání a zachycování varovných signálů v oblasti rizika výskytu sociálně nežádoucího a rizikového chování
 • informační servis a metodické vedení v případě výskytu sociálně nežádoucího a rizikového chování
 • spolupráce při realizaci školního minimálního preventivního programu

Časový plán

Září
 • seznamovací kurzy
 • pomoc při formování třídních kolektivů
 • úvodní aktivy s rodiči žáků prim a prvních ročníků šestiletého a čtyřletého gymnázia
 • podchycení žáků s SPU
Říjen
 • schůzka se zástupci základních a středních škol na Úřadu práce Plzeň-město
 • schůzka výchovných poradců se zástupci Západočeské univerzity v Plzni
 • prezentace vysokých škol na našem gymnáziu
Listopad – prosinec
 • návštěva Úřadu práce Plzeň-město
 • kariérové poradenství pro studenty maturitních ročníků
 • spolupráce s PPP (zajištění vyšetření žáků s SPU pro potřeby uzpůsobení podmínek při státní maturitě)
 • řešení studijních a výchovných problémů při čtvrtletní pedagogické radě
Leden
 • Gaudeamus Praha – veletrh vysokých škol (účast výchovných poradců dle možností školy)
 • řešení studijních a výchovných problémů při čtvrtletní pedagogické radě, řešení případných přestupů na základní školu
 • poradenství při volbě jiné střední školy
Únor – březen
 • přípravné kurzy pro budoucí uchazeče
 • kariérové poradenství – pomoc při výběru vysoké školy, pomoc při vyplňování přihlášek na vysoké školy
 • příprava přijímacího řízení – vyhledávání uchazečů s SPU
Duben
 • přijímací řízení
 • řešení studijních a výchovných problémů při čtvrtletní pedagogické radě
Květen
 • poradenství pro žáky předmaturitních ročníků – příprava na státní maturitu
 • kariérové poradenství pro žáky předmaturitních ročníků
Červen
 • řešení studijních a výchovných problémů při čtvrtletní pedagogické radě

Konzultační hodiny výchovných poradců

Mgr. Martina Pašková (kabinet B13) PaedDr. Renata Teršová (kabinet B23)
Po dohodě mohou obě poradkyně i v jinou dobu.

Konzultační hodiny speciálního pedagoga

Mgr. Jana Macáková (v knihovně školy)

Pedagogicko psychologická poradna

 • Mgr. Jana Macáková (733 745 845)

Dokumenty

Kalendář

Studentská rada
první schůzka
11. září 2019

Nová přihláška a provozní řád jídelny
od 1. května 2019

Stravovací komise
schůzka každý čtvrtek
o první velké přestávce
v jídelně

Fotogalerie

uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk uk

Odkazy

Logo sboru
www.facebook.com/
peveckysborglp

SOČ Plzeňského kraje
Logo SOČ
www.glp.cz/soc

Matematická olympiáda
Plzeňského kraje

Stránky MO PK
www.glp.cz/mo

Krajský parlament dětí a mládeže PK
Stránky KPDM PK
parlament.radovanek.cz

Časopis GLP Luděk
Časopis Luděk
facebook.com/
Luděk-GLP-205645907149/

Dotace na projekt
Zpíváme vám pro radost VI
Městský obvod Plzeň 4
umo4.plzen.eu

Charity

Diakonie - chcete být dobrovolníkem?
Diakonie
Externí odkaz www.diakoniezapad.cz

Člověk v tísni
regionální pobočka Plzeň
Člověk v tísni
Externí odkaz www.clovekvtisni.cz

Diecézní charita Plzeň
Charita
Externí odkaz www.dchp.cz

© 2019 Gymnázium Luďka Pika | webmaster@gop.pilsedu.cz | HTML 5 | CSS